Hei d'Gewenner vun der Tombola vun eisem Äppelbal 2018:

Haaptpräisser:

1. Präis: 177
2. Präis: 562
3. Präis: 973

Trouschpräisser:

4. Präis: 328
5. Präis: 128 
6. Präis: 226

Vir Ären Präis ze kréien kënn Dir dem Häer Thiel ënnert der Nummer 661 799 855 bis Ënn November 2018 uruffen.

Kategorie: